تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
معارف اسلامی 
دانشگاه بغداد 
 
اجتهاد